Beleidsplan Stichting Lionsclub Heerlen Goede Doelen Acties 

RSIN nummer: 864502369

  1. Strategie

De stichting heeft ten doel: het materieel en/of immaterieel bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap door acties ter ondersteuning en hulp aan mensen die in maatschappelijke, medische, geestelijke of financiële nood verkeren. Specifieke doelen steunen, kan alleen plaatsvinden ná voorafgaande goedkeuring van de Lionsclub Heerlen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door: onder meer het verkrijgen van (voldoende) financiële middel, waaronder onder meer  het verkrijgen van bijdragen, giften, donaties ed van leden van de Lionsclub Heerlen die zich actief inzetten om de gekozen goede doelen mede helpen te realiseren.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen loon of andere vorm van vergoeding. Enkel de gemaakte onkosten komen voor vergoeding in aanmerking.

De bestemming van het liquidatiesaldo is statutair vastgelegd in artikel 14 Ontbinding en vereffening  van de oprichtingsstatuten van de stichting.

  1. Beleid

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

a. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;

b. bijdragen van hen, in wier belang de stichting werkzaam is;

c. subsidies;

d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;

e. opbrengsten van activiteiten (fundraising) van de stichting al dan niet in samenwerking met Lionsclub Heerlen;

f. alle andere baten.


Ad e. Het betreft hier de activiteiten die door de vereniging Lionsclub Heerlen per half jaar worden geprogrammeerd.

 

Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht

van boedelbeschrijving.

 

Gekozen goede doelen worden gedurende maximaal drie jaren door de Stichting

 ondersteund.

 

  1. Beheer

Op het moment van vaststelling van dit beleidsplan is er in de Stichting (nog) géén vermogen aanwezig. Aan het einde van het boekjaar 2023 zal een balans met toelichting op de Website worden gepubliceerd;

Het vermogen van de Stichting zal worden beheerd door het aanhouden van spaar- en bankrekeningen. Bij het beheer kan zo nodig  het vermogensbeheer aan professionele  derden worden uitbesteed. Bij beleggingen is het nadrukkelijke uitgangspunt een defensief beleggingsprofiel.

De balans is zowel actief als passief het moment van publicatie van dit plan nihil. (september 2023)

 

  1. De wijze waarop en aan welke doelen verkregen middelen worden besteed

De middelen zullen in lijn met de doelstellingen van Lions Nederland worden aangewend, met de aanscherping dat het lokale/regionale instellingen betreffen met een maatschappelijk, medisch en/of sociaal karakter. Politieke en/of religieuze organisaties zijn uitgesloten.

 

  1. Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie bestuursleden, waaronder in ieder geval een

voorzitter, secretaris en een penningmeester.

 

Voorzitter van de stichting is de voorzitter van de Pro-Actief Commissie Lionsclub

Heerlen. De secretaris is de eerste secretaris van de Lionsclub Heerlen en de

penningmeester is de penningmeester van de Lionsclub Heerlen.

Andere bestuursleden kunnen door het bestuur zelf benoemd worden.

Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.

 

Bij het ontstaan van een of meer vacature(s), zullen de overblijvende

bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid)

binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de

benoeming van een (of meer) opvolgers.

Ingeval van één of meerdere vacatures in het bestuur vormen de overblijvende

bestuursleden, een wettig samengesteld bestuur.

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben

wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie

gemaakte kosten.

 

Het huidige bestuur bestaat uit:

P. van Dalen: Voorzitter

P.V. Stephan : Secretaris

P.H.A.M. Blokker RA : Penningmeester

 

Augustus 2023